Intuitiivinen valmennus
Lasten kanssa toimittaessa NeuroTanoke-valmennuksessa on suuri merkitys luovalla oppimisella. Luova oppiminen tarkoittaa nimensä mukaisesti, avointa ja tunnepitoista oppimista, jossa ei välttämättä pyritä ilmiön käsitteellistämisen ymmärtämiseen. Näin ollen luova oppiminen/valmentaminen on hyvin erilaista kuin assosioiva oppiminen, joka on luonteeltaan pohdiskelevaa ja aktiivista toimintaa, jonka pohjana ovat omat kokemukset ja niiden liittäminen uusiin asioihin. Monesti ns. kurivalmennuksen kautta tapahtuva oppiminen on säännönmukaista, urinalaista ja systemaattista ajattelua, ilmiön ymmärtämiseen ja käsittämiseen tähtäävää sekä teoriaan tukeutuvaa. NeuroTanokessa käytetään usein myös soveltuvaa oppimismallia, jolloin tähdätään käytännön ratkaisujen löytämiseen, johon poikkeavan suuri harjoitusmallipankkimme tarjoaa hyvän mahdollisuuden. Käytännön valmennusprosessissa joudutaan yhdistämään kaikki em. oppimistyylit – luova, assosioiva, sääntöinen ja sopeuttava oppiminen.

Lapsi pelaa mielikuvituksellisemmin kuin aikuiset tai nuoret. Myös luova pelaaminen liittyy läheisesti älyyn. Tämän vuoksi luovaa pelaamista tai valmentamista ei tule ymmärtää ”vähemmän älykkäänä” toimintana. Parhaimmillaan lapsi tutkii ympäristöään palavan intohimoisesti ja usein myös peräänantamattomuudella. Mitä enemmän peliin lisätään pelaajia ja vauhtia sitä enemmän sotkua syntyy. Lasten pihapelien pelaamisessa on kognitiivisen valmennuksen kannalta absurdia se, että mitä enemmän virheitä syntyy. Mutta se, joka erehtyy useimmiten, oppii yleensä eniten ja keksii myös parhaat ratkaisut pelitilanteista selviytymiseen. Kun tämän pitää mielessä tulee muistaa lapsen ajattelun kehittymisen aste ja aivojen erilaisuus aikuisiin nähden.
Jokainen pelaaja tekee päätöksen itse, joko tietoisesti tai

Intuitiivinen ajattelu on periaatteessa ajattelua, joka auttaa pelaajaa ymmärtämään todellisuutta hetkessä, ilman logiikkaa ja analyysejä. Intuitiiviseen pelaamiseen ei liity myöskään mitään kieltä. Siinä on täysin kyse merkeistä ja aistimuksista. Tieteen mukaan intuitiivista ajattelua tapahtuu aivojemme alueella, joka on lähellä käpyrauhasta, jolloin se kulkee linjassa otsan keskiosan kanssa. Intuitiivista pelitapaa ei voi kuitenkaan käyttää milloin vain pelaaja haluaa, sillä pelaamiseen kuuluu myös rationaalinen alue. Oleellista onkin tietää valmennuksen yhteydessä, miten intuitiota voidaan tietoisesti kehittää siten että aivot ”viritetään” toiselle ”taajuudelle” kuin rationaalisessa ajattelussa. Tällöin valmennuksen tai pienpelin aihetta ei voida sitoa samalla tavalla

error: Content is protected !!