Tietosuojaseloste

Neuro Football P&K Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Neuro Football P&K
Y-tunnus 2812800-6
Liljatie 9 B 5, 01300 Vantaa
http://neurotanoke.com

puh: 044 911 5079

info@neurotanoke.com

Kopiointi ehdottomasti kielletty kaikelle sivustolla olevalle materiaalille ja sen levittämisestä seuraa oikeus toimet levittäjiä vastaan, kaikki materaali on kopio suojattua sekä oikeudet Neuro Football P&K

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö:

T. Tammi

info@neurotanoke.com

Henkilörekisterin nimi:

Neuro Football P&K asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:
– Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
– Asiakassuhteen ylläpito ja tiedotus
– Tilausten käsittely ja seuranta

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi kirja tai verkkokauppatilauksen

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia henkilötietoryhmiä:
Nimi osoitetiedot Maa Puh Email
Kielivalinta suomi/ englanti/ arabia/ ruotsi.

Lisäksi ulkopuolinen, verkkokaupan maksutoiminnallisuudesta vastaava taho kerää maksun yhteydessä tiedot henkilön maksutavasta, mutta tämä tieto ei välity Neuro Football P&K

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin muutoin kun tässä dokumentissa mainituille kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan
vaatimuksen perusteella.

Henkilötietojen suojaus

Rekisterinpitäjä toteuttaa ja ylläpitää asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen käsittelyn riittävä turvallisuustaso ja joilla suojellaan henkilötietoja luvattomalta ja laittomalta käsittelyltä sekä tahattomalta menettämiseltä, tuhoamiselta, vahingolta, muutokselta tai luovuttamiselta, ottaen huomioon erityisesti uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit.

Rekisterinpitäjä ei vastaa käyttämiensä laitteistojen tai ohjelmistojen asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä eikä tietoliikenneyhteyksien häiriöiden, katkeamisen tai tietoturvan pettämisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä. Rekisterinpitäjä ei vastaa mahdollisten laitevikojen, sähkökatkoksien tms. odottamattomien häiriöiden aiheuttamista palvelukatkoksista ja niistä mahdollisesti asiakkaalle aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. Rekisterinpitäjä ei vastaa asiakkaan liittymänsä kautta tekemistä toimista. Rekisterinpitäjä ei vastaa asiakkaan tietojärjestelmän tietoturvasta.

Rekisterinpitäjä ei myöskään vastaa muusta palvelukokonaisuuden muille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta mikäli vahinko johtuu rekisterinpitäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista esteistä, joita sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja joiden seurauksia sen ei myöskään kohtuudella olisi voinut olettaa välttää eikä voittaa.

Rekisterinpitäjä sitoutuu
a) pitämään luottamuksellisena kaikki asiakkaalta vastaanottamansa henkilötiedot,
b) varmistamaan, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta, sekä
c) varmistamaan, että henkilötietoja ei siirretä kolmansille osapuolille ilman asiakkaan etukäteistä kirjallista suostumusta, ellei käsittelijä ole velvollinen ilmaisemaan tietoja pakottavan lainsäädännön tai viranomaisen määräyksen perusteella.

Tietojen säilytysaika

Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, henkilötietoja käsitellään niin pitkään kuin tuotteita ja palveluita toimitetaan toimeksiantosopimuksen mukaisesti tai lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Ulkoistetut ICT-palvelut

Ulkoistetuilla ICT-palveluilla tarkoitetaan rekisterinpitäjään nähden ulkopuolisia yrityksiä, jotka tuottavat rekisterinpitäjälle esimerkiksi palvelimien, tallennus- sekä varmistuspalveluita, tietoturvan ylläpitopalvelua tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitopalvelua.

Rekisterinpitäjän ja ulkoistettujen ICT-palveluiden toiminnan ylläpidosta ja kehittämisestä keskustellaan määräajoin alihankkijoiden kanssa.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot  info@neurotanoke.com

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!