Nopeus ja Reaktiivisuus:
Nopeudella on suuri merkitys liikehallinnan ylläpitämisessä jalkapallopelissä esiintyvissä yllättävissä ja muuttuvissa tilanteissa. Jalkapallossa tarvitaan sen pelaamiseen soveltuvaa liikkumisnopeutta, joka tarkoittaa nopeaa siirtymistä paikasta toiseen. Erilaisten pelitilanteiden nopeaan suorittamiseen tarvitaan reaktionopeuden harjoittelemista, sillä jalkapallon pelaaminen on nykyisin entistä reaktiivisempaa.

NeuroTanoke-valmennuksessa nopeuden kehittämisen perustan luovat psykokinesteettiset harjoitukset sekä reaktio-, räjähtävä-, liike-, perusnopeus ja nopeustaitavuusharjoitukset. Näistä kaikista osa-alueista löytyy nettimaailmastamme lukuisia harjoituksia joita voidaan käyttää joita voidaan käyttää yksittäisten pelaajien tai joukkueen valmentamiseen.
NeuroTanoke-valmennusta kehitettäessä pohditaan jatkuvasti, minkälaisia vaatimuksia nykyaikainen pelitapa asettaa nopeusvalmennukselle ja miten näihin vaatimuksiin parhaiten vastataan käytännön valmennustyössä. Tällaisia asioita ovat muun muassa:
1. Nopeustaitavuuden korostaminen.
2. Kovassa vauhdissa pallon kanssa harjoitteleminen.
3. Suunnanmuutosnopeuden jatkuva kehittäminen.
4. Jalkapallossa tarvittavien lajitaitojen jatkuva kehittäminen ja nopeuttaminen.
5. Reagointikyvyn kehittäminen.
6. Monipuoliset harjoitusärsykkeet.
7. Rytmi ja rentous.
8. Lajinomaisuuden huomioiminen nopeusharjoituksissa.
9. Riittävä intensiteetti – usein 90-100% .

NeuroTanokessa monipuolinen nopeusharjoittelu toteutuu eteen –taakse –sivuille ja kiertoliikkeiden kautta tehtyjen liikeiden kautta. Nopeusharjoittelun yhteydessä harjoitellaan aina myös liiketaitoja – kiihdyttämistä, jarruttamista, ensimmäistä askelta –jarruttaminen, ensimmäinen askelta jne.
Nopeus jaetaan Neurotanokessa neljään eri osa-alueeseen, joita kutsutaan nopeuden lajeiksi. Joissakin lajeissa nopeus ilmenee kaikissa muodoissaan, kun taas joissakin nopeus ilmenee vain yhden tai muutaman nopeuden lajin muodossa. Jotta nopeuden harjoittaminen tuottaisi tulosta, on jalkapallon pelaamisen vaatimat nopeuden lajit tunnistettava ja suunnattava nopeusharjoittelu niiden suuntaisesti.
Reaktionopeus
Reaktionopeus tarkoittaa kykyä reagoida mahdollisimman nopeasti. Ärsykettä seuraavan toiminnan mukaisesti reaktionopeudessa erotetaan yksinkertainen ja valikoiva reaktionopeus.
Räjähtävä nopeus
Räjähtävällä nopeudella tarkoitetaan kykyä tuottaa yksittäinen liike mahdollisimman nopeasti. Räjähtävä nopeus on ratkaisevasti riippuvainen nopeusvoimasta.
Liikenopeus
Liikenopeus tarkoittaa kykyä tuottaa tehoa eli tehdä jatkuva lajinomainen liikesarja suurimmalla mahdollisella etenemisnopeudella. Liikenopeus jaetaan absoluuttiseen ja suhteelliseen liikenopeuteen. Absoluuttisessa liikenopeudessa etenemisnopeus on hetkellisesti aina maksimissaan, kun taas suhteellisessa liikenopeudessa kyse on vauhdin jakamisesta niin, että lopputulos on paras mahdollinen.
Nopeustaitavuus
Nopeustaitavuudessa on kyse kyvystä yhdistää liikenopeus paljon taitoa vaativaan suoritukseen.
Tekniikka- eli koordinaatioharjoitteet ja niiden pääsiallinen vaikutuskohde

Nopeuden (nopeusvoiman) kehittämisessä voidaankin päästä yksilöllisten erojen takia mahdollisesti jopa parempaan lopputulokseen, satsaamalla, ainakin lyhyellä tähtäimellä, lähes pelkästään jommankumman pään harjoitteluun. Tämä erityisesti siinä tapauksessa, kun urheilijan voima-nopeuskäyrän toinen pää on paljon toista heikompi. Tällöin panostamalla harjoittelussa jonkin aikaa voima-nopeuskäyrän heikkoon päähän, voidaan saada nopeastikin isoja muutoksia urheilijan suorituskykyyn.

error: Content is protected !!