NeuroTanoke-valmennuksessa motorisen valmennuksen osatekijöitä ovat
tasapaino, koordinaatio, nopeus ja ketteryys. Jotta jalkapallon pelaaminen
onnistuisi hyvin on motoristen liikkeiden suorittaminen tapahduttava
tarkoituksenmukaisesti ja oikeita liikeratoja käyttäen, ilman liikuntaa
rajoittavien tekijöiden rajoitteita. myös fyysisten perusominaisuuksien eli
lihasvoiman, kestävyyden ja liikkuvuuden on oltava liikkeiden ja niiden
liikeratojen edellyttämällä tasolla. Näiden lisäksi myös rakenteelliset
tekijät, kuten tukirangan anatomiset poikkeavuudet, voivat vaikuttaa
liikkeiden suorittamiseen ja liikehallintaan.
määrittelee motorisen taidon toiminnaksi tai tehtäväksi, joka vaatii pään,
vartalon tai raajojen liikettä tavoitteen saavuttamiseksi. Toiminnan täytyy
myös olla vapaaehtoista ja tämän takia tahdosta riippumattomia refleksejä
ei lasketa motorisiksi taidoiksi. Motorinen taito näkyy urheilijoiden
suorituksissa ja kaikessa muussa fyysistä aktiivisuutta vaativassa
liikkumisessa. Motorisen taidon määritelmään kuuluu myös, että taito
opitaan. Suorituksella tarkoitetaan taidon näkyvää ilmentymistä tehtävän
suoritushetkellä. Esimerkiksi ihminen oppii ajamaan pyörää harjoittelun
seurauksena, urheilijoiden taitoa vaativat suoritukset paranevat
taitoharjoittelulla ja onnettomuudessa liikkumiskykynsä menettänyt
henkilö voi saada sen takaisin harjoittelun avulla.
Ketteryys tarkoittaa nopeaa ja sujuvaa liikkumista ärsykkeen tai tilanteen
edellyttämällä tavalla. erilaisissa pelitilanteissa tarvitaan kykyä muuttaa
liikkeen suuntaa tai kiihtyvyyttä mahdollisimman taloudellisesti,
vaivattomasti ja nopeasti. Hyvä ketteryys edellyttää tarkkaa voiman ja
ajoituksen säätelyä.
Jokaiselle lapselle muodostuu lapsuusajan kokemuksista sensomotorinen
ruumiinkuva, joka on ennen kaikkea ”subjektiivista” tietoa oman kehon
olemuksesta ja toimivuudesta. Tässä merkityksessä lapsivalmennettavien
motoriset valmiudet ovat heijastumaa – jäljitelmää – aikaisemmasta
vaiheessa, siitä miten lapsi on liikkunut aikaisemmin. NeuroTanokevalmennuksessa liikkuminen toteutetaan poikkeavan monipuolisella
tavalla. Pyrimme harjoittelun avulla jalkapalloilijan suorituskyvyn
vakauttamisasteeseen.
Suorituskyvyn vakausaste on seurausta harjoittelun edellisistä vaiheista,
harjoitushistoriasta. Motorinen taito on opittu sekvenssi liikkeistä, jotka
yhdistävät liikkeen tuottamaan halutunlaisen toiminnan – sujuvan ja
tehokkaan toiminnan, jotta siitä tulisi mahdollisimman käyttökelpoinen
toimintatapa tiettyihin tavoitteellisesti suunnattuihin pelitilanneratkaisuihin.
On tärkeää osata erottaa erilaiset motoriset vakausasteet
harjoitustilanteiden ja pelitilanteiden erojen ymmärtämisen kautta.
Hyvällä pelaajalla on korkeatasoinen vakaus, hänen tekninen kykynsä on
muodostunut siten, että hän pystyy toimimaan kaikissa pelitilanteissa niin
että hän osaa ja taitaa tehdä liikkumisratkaisuja, jotka tekevät hänestä
entistä tehokkaamman.
Taitavuuden vakaus mahdollistaa nopeatempoisemman ja korkeamman
motivoitumisen pelaamiseen.
Uskomme, että tämä on mahdollista, koska tavoitteiden oikea
jakautuminen taitovalmennusprosessin eri vaiheissa mahdollistaa
kognitiivisten valmiuksien koulutuksen, jolloin voidaan kiinnittää
huomiota teknisen koulutuksen pelinomaisuuteen (teknistaktisiin
ratkaisuihin) valmennusprosessin eri vaiheissa. Taitovalmennus
kirjassamme ja videoillamme paneudutaan syvällisesti jalkapalloilijan
taitoharjoitteluun.
Kehon asennonhallintaan osallistuvat keskushermosto,
hermolihasjärjestelmä, tuki- ja liikuntaelimistö ja useat aistikanavat kuten
sisäkorvan tasapainoelin eli vestibulaarijärjestelmä, näkö, mekaaninen
tuntoaisti, sekä asento- ja liiketunto eli somatosensoriikka.
Asennonhallinta vaatii aktiivista ja monimutkaista vuorovaikutusta
hermoston ja lihaksiston välillä. Se voidaan toisaalta ymmärtää myös
kehon tarkoituksenmukaisena hallintana suhteessa ympäristöön.
Tasapainotaidot kehittyvät lapsen lihasvoiman sekä aisti- ja
hermotoiminnan kehittyessä.
Motorisella kontrollilla tarkoitetaan hermo-lihasjärjestelmän toimintaa
lihasten ja raajojen koordinoinnissa motoristen taitojen suorittamisen
aikana.

error: Content is protected !!