Intuitiivinen valmennus

evolution1
luola
neuro images

Intuitiivinen ja luova valmennus jalkapallossa

IHMINEN NÄKEE SEN MINKÄ HALUAA JA NÄKEMINEN RIIPPUU NIISTÄ AJATUKSISTA, JOITA AJATTELI ENNEN KATSOMISTA.

Aivojen osat ja toiminnot ovat kehittyneet ihmisen metsästäjä-keräilijäkaudella. Ihmisen elinolot olivat hyvin erilaiset kuin nykypäivän yhteiskunnassamme ja ymmärtääksemme aivojen toimintaa meidän pitää aloittaa ymmärtämällä tuon aikakauden vaatimukset ihmisen aivoille. Aivojen koko muuttui historian saatossa ja sen osat alkoivat erikoistua eri tehtäviin. Neuronien ei enää tarvinnut olla yhteydessä toisiinsa, vaan riitti että ne yhdistivät aivojen alueet toisiinsa. Kasvavat sosiaaliset verkostot ohjaisvat aivojen kehitystä.
Kuvittele kuljettavasi palloa tai jahtaavasi pallollista vastustajan pelaajaa tiukassa pelitilanteessa. Tilanteessasi on hyvin paljon samoja elementtejä kuin metsästäjä-keräilijä kauden ihmisessä, joka juoksee karkuun jalopeuraa tai jahtaa heimonsa kanssa mammuttia etukäteen laaditun suunnitelman mukaisesti.
Millaisia aivoja kehitetään jalkapallon pelaamisen suhteen?
Aivot ei ole pelkästään kognitiinen elin. Meidän pitää luoda pelaajille ilmapiiri, jossa voi erikoistua taitojalkapallon pelaamiseen, hioa taitojaan ja löytää itsensä ja erikoispiirteensä jalkapalloilijana. Erikoispiirteet rakentuvat vankan perustaitopohjan ja pelitaidon päälle.
Pelaajien kasvatustoiminnan kannalta kaikkein oleellisinta on millaisia pelaajia kykenemme tuottamaan valmennusjärjestelmämme kautta.
Onko joukkueen toimintakulttuuri pelaajien mukaan rakennettu vai valmentajan mukaan rakennettu? Miten paljon toimintaa ohjaa ulkoapäin annettu valmis toimintakulttuuri?

Aivojemme toimintaa pelitilanteessa hallitsee tietokeskeinen orientaatio. Valmentajina haluamme, että pelaajillamme on tarpeeksi tietoa . Emme ole niinkään kiinnostuneita siitä miten lapset tietoa käyttävät, kunhan käyttävät. Tällöin unohdetaan aivojen valintakyvyn eli arvokapasiteetin kehittäminen. Koulutamme pelaajia, joilla on paljon tietoa, mutta joilla ei ole kykyä käyttää tietoa ja energiaa hyväkseen oikealla tavalla. Pelaajien kehittymisen on tapahduttava sopusoinnussa aivojen alempien kerrosten ominaisuuksien kanssa eli sellaisten toimintojen muodossa, joissa kaikkea ohjaa lapsen oma mielikuvitus ja oma kiinnostus. Liian varhainen tiedonsaanti valmentajan ehdoilla johtaa robottiaivoihin, joita voidaan ohjelmoida ulkoapäin, mutta joilta puuttuu oma voimakas tahto. Jos haluamme maksimoida aivojemme resurssit, niin meidän on annettava lasten tuottaa omia ideoitaan ja lähestyttävä toimintaa leikin kautta. Tämä on iso haaste valmennukselle.

Neurotanoken toteutuksessa äärimmäisen tärkeää on korkea tajunnan aste. Pelaajan on koettava erilaisia ärsykkeitä ja kokemuksia harjoittelun kautta. Harjoittelun pitää pitää sisällään innostumista edistäviä tehtäviä, erilaisia leikkejä, oma-aloitteisuutta lisääviä harjoitteita, ympäristön vaihtelua, emotionaalisia kontakteja, rytmiikkaa, esteettisiä elämyksiä, stimulansseja ja tilanteita, joissa pelaaja joutuu arvovalintoihin ja päätöksentekoon. Nämä kaikki nostavat tajunnan astetta ja siten edistävät luovuutta.
Meidän on tiedostettava se, että harjoittelumme muokkaa pelaajiemme aivoja. Valmentajien ja ympäristön sanaton arvokasvatus siirtyy pelaajien toimintaan. Meidän on tämän vuoksi hyväksyttävä lapsuuteen liittyvä kaaosmainen puoli ja pystyttävä välillä päästämään irti aikuisen roolista ja päästettävä oma leikkisä puolemme esiin. Harjoittelun avulla teemme aivoista plastisemman, parannamme neurokognitiivisia toimintoja ja vaikutamme pelaajan oman tahdon kehittymiseen. Harjoituksen avulla saamme nopealla aikavälillä muutoksia pelaajien aivoihin, jos stimuloimme niitä tarpeeksi. Stimuloinnilla on iso merkitys pelaajien kehitykseen. Pelaajia pitää järkyttää ja haastaa. Ne kutittaa soluja ja muodostaa uusia synapsisia yhteyksiä.

Miten valmentaja vaikuttaa pelaajan toiminnalliseen aktiivisuuteen? Valmentaja voi stimuloida pelaajan aktivaatiotasoa tai hidastaa pelaajien aivoaaltojen toimintaa. Valmentajan vaikututtaa myös pelaajan hormonitasoon säätelemällä omalla käytöksellään dopamiinin ja stressihormoni kortisolin eritystä. 

INTUITIIVINEN AJATTELUN JÄRJESTELMÄ

Intuitio perkaa jättimäistä tietomäärää ja suodattaa signaaleja.  

Tiedostamaton mieli kykenee käsittelemään tietoa n.11 miljoonaa bittiä sekunnissa. Vain miljoonasosa infosta läpäisee tietoisuuden. Intuition avulla nivomme asioita yhteen ja opimme tunnistamaan omaa ajattelua.

RATIONAALINEN AJATTELUN JÄRJESTELMÄ

Tietoinen järjestelmä seuraa viiveellä. Se fokusoi, erittelee ja analysoi. Se pystyy käsittelemään informaatiota 10-60 bittiä sekunnissa.

Pelitilanteessa infoa tulee lukematon määrä. Miten nopeasti, selkeästi ja tietävästi aivot toimivat pelitilanteessa. Miten paljon pelaaja ehtii ajatella kentällä ollessaan? Voiko pelaaja valita ne toimintatavat, joilla selviää pelitilanteista, kun pelitilanteissa usein on kysymys ärsykkeen ja reaktion välisestä tilasta. Miten aivot valitsevat tietyn ratkaisun?

 

MOTIVAATIO

Valmennettavan motivaatio ohjaa voimakkaasti oppimista. Valmentajan tiedettävä mitkä asiat motivoi pelaajia ja miksi? Motivaatiota pystyy myös käyttämään valmennettavan henkisessä kasvussa. Sen merkitystä pystyy pienentämään opettamalla valmennettavalle tapoja tehdä asioita ja olemaan aktiivinen motivaatiosta huolimatta. Valmennettavan pystyy opettamaan itse motivoimaan itseään. Aivoissa on motivaatio- ja palkitsemisjärjestelmiä. Tärkeää on kuitenkin opettaa pelaajalle senkaltaista asennetta, että aina ei voi odottaa oikeaa hetkeä tai motia tehdä haastavalta tuntuvia asioita. Syvempi hyvänolontunne odottaa usein pelkojen toisella puolella. Hermojärjestelmää pitää kouluttaa tekemään hankalilta tuntuvia asioita ja löytämään pitkäkestoisen nautinnon lähde.

YLLÄOLEVISTA PERUSTELUISTA JOHTUEN NEUROTANOKESSA LÄHDEMME SIITÄ, ETTÄ KAIKEN KESKIÖSSÄ ON PELAAJAN OMA TOIMINTA. PELAAJA EI OLE PASSIIVINEN YMPÄRISTÖN VAIKUTUSTEN VASTAANOTTAJA, VAAN AKTIIVINEN OMIEN KOKEMUSTEN LUOJA JA SUBJEKTI. 

KAIKKI KOKEMUKSET OVAT AINA YKSILÖLLISIÄ. PELAAJA ELÄÄ NE OMANA TOTUUTENAAN. 

ME OTAMME VALMENNUKSESSAMME HUOMIOON PELAAJAT YKSILÖINÄ JA OPIMME TUNTEMAAN PELAAJAT ERILAISTEN TUKITYÖKALUJEN AVULLA. TERVETULOA JOUKKOOMME!

error: Content is protected !!